Algemene Voorwaarden - Nienke Hofste

DOWNLOAD HIER MIJN GRATIS VISIONSHEET KERNWAARDEN + MEDITATIE

ALGEMENE VOORWAARDEN – NIENKE HOFSTE

Nienke Hofste | Purpose coach
Kolberinksmaat 3A
7595 CB Weerselo
06-28063153

KvK nummer: 76102416
Btw-nummer: NL003044192B92

Contact via: info@nienkehofste.nl

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle coaching, live evenementen, live trainingen, consultancy en online cursussen die door Nienke Hofste worden georganiseerd en aangeboden via deze site https://nienkehofste.nl. Deelnemers die een ticket kopen voor coaching, live evenementen, live trainingen, consultancy of een online cursus gaan akkoord met deze algemene voorwaarden.

Artikel 1. Definities
1.1 Nienke Hofste is gevestigd te Weerselo aan de Kolberinksmaat 3A (7595 CB), ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel te Enschede onder nummer 76102416.
1.2 De klant: De wederpartij van Nienke Hofste, die met haar een overeenkomst heeft gesloten voor het afnemen van één of meer (online) producten of diensten.
1.3 Producten en diensten: Alle door Nienke Hofste aangeboden (online) producten, diensten en programma’s.
1.4 Bestelling: Een opdracht aan Nienke Hofste om (een) bepaald(e), op haar website aangeboden, product(en)/dienst(en) te leveren waarbij de klant akkoord gaat met onze Algemene voorwaarden.
1.5 Overeenkomst: Obligatoire verbintenis scheppende, meerzijdige rechtshandeling in de vorm van een wilsovereenkomst tussen Nienke Hofste en de klant of meer partijen gericht op het in het leven roepen van verbintenissen.
1.6 Website: De website van Nienke Hofste op www.nienkehofste.nl inclusief opvolgende pagina’s.
1.7 Voorwaarden: de hieronder genoemde voorwaarden, bestaande uit het geheel van bepalingen zoals hieronder zijn beschreven.

Artikel 2. Toepasselijkheid
2.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten gesloten met gebruikmaking van de website van Nienke Hofste, zijn bij uitsluiting van eventuele andere algemene voorwaarden deze Algemene Verkoopvoorwaarden (hierna: Voorwaarden) van Nienke Hofste van toepassing.
2.2 Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken. Indien van een onderdeel van deze Voorwaarden wordt afgeweken, blijven de overige bepalingen onverkort van kracht.
2.3 Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van Nienke Hofste worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door Nienke Hofste ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.

Artikel 3. Overeenkomsten en voorwaarden deelname coaching, online cursussen, trainingen, events en consultancy trajecten
3.1 Zowel particulieren, medewerkers als ondernemers kunnen deelnemen aan mijn coaching, online cursussen, trainingen, events en de consultancy trajecten die ik aanbied.
3.2 Een overeenkomst komt automatisch tot stand na acceptatie van de bestelling van een klant door Nienke Hofste. Nienke Hofste is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel aanvullende informatie op te vragen. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, wordt dit onder vermelding van de reden aan de klant medegedeeld.
3.3 In mijn coaching sessies, online cursussen, trainingen, events en consultancy deel ik mijn kennis, ervaring en tools m.b.t. het vinden en leven van je purpose. Zelf moet je naast het volgen van de coaching, online cursussen, trainingen, events of consultancy gesprekken voldoende tijd reserveren voor de opdrachten en implementatie. Ik kan niet garanderen dat het volgen van mijn coaching, online cursussen, trainingen, events en/of consultancy, successen in je leven of bedrijf genereert. Wel zal ik me inspannen dat je de juiste handvatten hebt om mijn coaching, online cursussen, trainingen, events en consultancy met succes te volgen en af te ronden. En sta ik binnen de grenzen gedurende de looptijd van de coaching, online cursus, training, events en consultancy voor je klaar. De ondersteuning die ik bied is afhankelijk van welk pakket je aanschaft. De ondersteuning staat omschreven op de respectievelijke pagina’s die gaan over de desbetreffende coaching, online cursus, training, event of consultancy.
3.4 Coaching en consultancy gesprekken kan je maximaal 24 uur van tevoren afzeggen en dan kan je een nieuwe afspraak inplannen. Een nieuwe afspraak moet altijd binnen de termijn van de duur van het coachingsprogramma, online cursus of training plaatsvinden. Ik garandeer niet dat ik ruimte in mijn agenda heb, om een gesprek in te halen. Als het gesprek later dan 24 uur van tevoren afgezegd wordt, vervalt het gesprek en kan het dus niet ingehaald worden. Je bent dan 100% van het bedrag verschuldigd.
3.5 Wanneer je als deelnemer van een groepsprogramma niet aanwezig kunt zijn bij één van de onderdelen van het traject is het niet mogelijk om deze te annuleren of op een later moment in te halen en wordt 100% van het deelnamebedrag in rekening gebracht. Het is niet mogelijk om iemand anders deel te laten nemen middels jouw deelname aan het groepsprogramma.
3.6 Indien je als deelnemer verhinderd bent om aanwezig te zijn bij een ééndaagse live training of event, waarvoor je een ticket (deelnamebewijs) hebt gekocht, is het mogelijk je ticket over te dragen aan iemand anders. Neem in dit geval contact op via info@nienkehofste.nl, zodat ik weet wie er voor jou in de plaats komt en zal deelnemen aan de live training of event. Als deelnemer draag je zelf een vervangende deelnemer aan. Ik zal jouw ticket niet voor jou doorverkopen.
3.7 Wanneer een live training of event door omstandigheden niet kan doorgaan zal ik elke deelnemer een ticket aanbieden voor een volgend gelijkwaardig live training of event. Ik zal ervoor zorgdragen dat iedere deelnemer tijdig op de hoogte zal worden gebracht van de nieuwe datum en locatie. Indien de datum en/of locaties van een evenement worden aangepast geeft dit de deelnemer geen recht op restitutie, wel op een ticket voor een gelijkwaardig live training of event binnen 12 maanden.
3.8 Deelnemersaantal: Voor het groepsprogramma geldt een minimum van 4, en een maximum van 10 deelnemers.

Artikel 4. Prijzen
4.1 De bij de producten of diensten genoemde prijzen zijn in euro’s, inclusief BTW en exclusief eventuele verzendkosten, verzekeringskosten, wettelijke bijdragen en andere heffingen van overheidswege, eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen reis- en verblijf-, verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.
4.2 Voor bestellingen van producten binnen Nederland worden verzendkosten berekend.
4.3 Voor bestellingen van producten buiten Nederland is de klant eveneens aansprakelijk voor de eventueel verschuldigde verzend- en/of verzekeringskosten, omzetbelasting en/of invoerrechten.
4.4 Nienke Hofste kan niet gehouden worden aan prijsvermeldingen die evident onjuist zijn, bijvoorbeeld als gevolg van kennelijke invoer-, zet- of drukfouten. Aan onrechtmatige prijsinformatie kunnen geen rechten worden ontleend.

Artikel 5. Betalingen
5.1 Betaling kan geschieden op (een van) de wijze(n) zoals aangegeven tijdens het bestelproces. Aan de bestelling van de klant kunnen nadere (betalings-/bestel)voorwaarden worden gesteld. Na het plaatsen van een bestelling ontvangt de klant direct een bevestiging per e-mail met daarin de totale kosten, inclusief eventuele verzendkosten, vermeld. Betaling geschiedt altijd geheel vooraf via Ideal of creditcard.
5.2 Klanten die niet de mogelijkheid hebben op (een van) deze wijze(n) te betalen, dienen zich per email in te schrijven en krijgen daarna een factuur waarmee zij het verschuldigde bedrag over dienen te maken op IBAN: NL47 RABO 0357 0759 00 t.n.v. Nienke Hofste o.v.v. het factuurnummer. Inschrijving is pas een feit nadat de volledige betaling is ontvangen.
5.3 Betaling dient te geschieden zonder korting of compensatie binnen veertien (14) dagen na factuurdatum. De klant geeft Nienke Hofste toestemming alle handelingen te verrichten die nodig zijn om betaling te laten plaatsvinden op de door de klant gekozen betalingswijze.
5.4 De klant heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan Nienke Hofste te melden.
5.5 Indien de klant niet tijdig aan haar betalingsverplichting(en) voldoet, wordt de klant door Nienke Hofste via een schriftelijke betalingsherinnering hier maximaal 2 maal op gewezen. Nienke Hofste gunt de klant na de 1e betalingsherinnering een termijn van 7 dagen om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen. Na het uitblijven van de betaling binnen deze termijn van 7 dagen volgt een 2e schriftelijke betalingsherinnering waarbij de klant behalve het nog verschuldigde bedrag, tevens €25 administratiekosten verschuldigd is. Na het uitblijven van de betaling na de 2e betalingsherinnering, is Nienke Hofste gerechtigd de door haar gemaakte buitengerechtelijke incassokosten inclusief de wettelijke rente over het nog verschuldigde bedrag in rekening te brengen.
5.6 Indien je achterloopt met betalingen, dan houd ik mij het recht voor om een coaching of consultancy gesprek af te zeggen, (online) deelname te ontzeggen en mijn verplichtingen op te schorten, totdat je het verschuldigde bedrag hebt betaald. Na betaling kun je een nieuwe afspraak maken voor het gesprek, maar het gesprek moet wel binnen de duur van het coachingsprogramma, online cursus, training, of event plaatsvinden. Ik garandeer niet dat ik nog ruimte in mijn agenda heb om een gesprek in te halen. Trainingsdagen als onderdeel van een coachingsprogramma, online cursus, training of event kunnen als gevolg van wanbetaling niet worden ingehaald.
5.7 Aanbiedingen, prijzen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige programma’s of offertes.
5.8 Ik ben te allen tijde gerechtigd tot verhoging van het honorarium of de prijs zonder dat de Opdrachtgever in dat geval gerechtigd is om de overeenkomst om die reden te ontbinden, indien de verhoging voortvloeit uit een bevoegdheid of verplichting ingevolge de wet- of regelgeving of haar oorzaak vindt in een stijging van de prijs van grondstoffen, lonen et cetera of op andere gronden die bij het aangaan van de overeenkomst redelijkerwijs niet voorzienbaar waren.
5.9 Ik kan een inschrijving zonder opgaaf van redenen annuleren, waarna je het volledige factuurbedrag krijgt terugbetaald.

Artikel 6. Levering
6.1 Bij aanschaf van een van de online diensten of producten streeft Nienke Hofste ernaar het product of de dienst direct na betaling aan te leveren. Hiertoe is Nienke Hofste echter niet verplicht.
6.2 Nienke Hofste streeft ernaar om fysieke producten binnen twee (2) werkdagen (tenzij anders is overeengekomen) na ontvangst van de betaling te verzenden. Hiertoe is Nienke Hofste echter niet verplicht.
6.3 De uiterste leveringstermijn is dertig (30) dagen na plaatsing van de bestelling, behalve voor zover de vertraging niet aan Nienke Hofste kan worden toegerekend. Indien u uw bestelling niet binnen een redelijke termijn (± 5 werkdagen) heeft ontvangen, verzoeken wij u ons dit per omgaande, doch uiterlijk binnen tien (10) werkdagen na plaatsing van de bestelling, per e-mail te melden. Reclames, welke na deze periode worden gedaan, zullen niet in behandeling worden genomen.
6.4 Indien de bezorging hetzij door (tijdelijk) niet in voorraad zijn, hetzij om andere redenen vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de klant hiervan uiterlijk zeven (7) dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De klant heeft in dat geval het recht om de bestelling zonder kosten te annuleren. Nienke Hofste zal in dat geval voor terugbetaling zorgdragen.

Artikel 7. Eigendomsvoorbehoud
7.1 De eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien de klant al hetgeen de klant op grond van de ter zake van de geleverde producten gesloten overeenkomst(en) aan Nienke Hofste verschuldigd is, heeft voldaan.

Artikel 8. Retourneren, omruilen of annuleren van producten
8.1 Iedere bestelling van een dienst of product kan, zonder aanbetaling van een boete en zonder opgave van redenen, mits nog niet verzonden, binnen vierentwintig (24) uur nadat de bestelling is geplaatst, worden geannuleerd. Wij verzoeken u daartoe een e-mail te sturen aan info@nienkehofste.nl. Uw orderannulering zal per e-mail bevestigd worden. Indien u uw geannuleerde bestelling reeds heeft voldaan, restitueert Nienke Hofste het betaalde bedrag uiterlijk binnen veertien (14) dagen. Nienke Hofste zal in dat geval voor spoedige terugbetaling zorgdragen.
8.2 Indien de bestelling niet binnen de gestelde termijn is geannuleerd en/of geretourneerd, is de klant betalingsplichtig. Nienke Hofste is in dit geval gerechtigd de totale kosten aan de klant door te berekenen.
8.3 Niet goed geld terug garantie en/of proefperiode.
Ik vind het belangrijk dat mijn deelnemers tevreden zijn, daarom heb ik een niet goed geld terug garantie. Je kunt uiterlijk 14 (veertien) dagen na de bevestiging van deelname aan een (online) programma, je deelname kosteloos annuleren. Annuleren kun je doen door een mail te sturen aan info@nienkehofste.nl. Indien je al betalingen hebt gedaan, dan zal ik deze bedragen zo spoedig mogelijk restitueren. Wel dien je al het ontvangen (online) cursusmateriaal in te leveren.
8.4 Na de 14 (veertien) daagse periode is het niet meer mogelijk om deelname aan een (online) cursus te annuleren en moet je het volledige bedrag betalen. Je komt hier expliciet overeen dat artikel 7:408 lid 1 van het BW niet van toepassing is en dat tussentijdse opzegging niet mogelijk is.

Artikel 9. Aansprakelijkheid
9.1 Indien Nienke Hofste aansprakelijk mocht zijn, dan is haar aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.
9.2 Nienke Hofste is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Nienke Hofste is uitgegaan van door of namens de klant verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
9.3 Indien Nienke Hofste aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Nienke Hofste beperkt tot maximaal de factuurwaarde (exclusief BTW) van de opdracht, althans tot dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
9.4 De aansprakelijkheid van Nienke Hofste is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van haar (beroeps) aansprakelijkheidsverzekeraar, vermeerderd met het voor Nienke Hofste geldende eigen risico, in voorkomend geval.
9.5 Nienke Hofste is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade en sluit iedere vorm van aansprakelijkheid uit voor enige andere schade, hoe ook genaamd, gevolg-, letsel- en bedrijfsschade daaronder begrepen.
9.6 Nienke Hofste sluit in het bijzonder iedere vorm van aansprakelijkheid uit voor schade, die voortvloeit uit of verband houdt met enig onrechtmatig handelen of nalaten of een tekortkoming in de nakoming van een verbintenis door een ondergeschikte of zelfstandige hulppersoon, die door Nienke Hofste bij de uitvoering van de door de klant opgedragen werkzaamheden wordt ingeschakeld, voor zover zich hiertegen geen regels van dwingend recht verzetten.
9.7 De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Nienke Hofste of haar leidinggevende ondergeschikten.
9.8 Alle coaching, online cursussen, trainingen, events en consultancy zijn bedoeld om jou (de deelnemer) te helpen om vanuit jouw purpose, jouw volledige potentieel te benutten. Ik kan je geen garanties geven over de resultaten. Wat jij doet met de door mij aangeboden kennis is geheel aan jou. Ik kan en wil je alleen helpen door het delen van mijn kennis, ervaringen en strategieën.
9.9 Alle producten en diensten die ik aanbied zijn door mij ontwikkeld voor educatieve en informatieve doeleinden. Niets in de coaching, online cursussen, trainingen, events, consultancy, of in welke van mijn content ook, is een belofte of garantie voor specifieke resultaten. Ik bied geen financiële, juridische, medische, of fiscale adviezen. Het maken van beslissingen op basis van de door mij gepresenteerde coaching, online cursussen, trainingen, events, consultancy, producten, plug-ins, diensten en websites, gebeurt vrijwillig en onder volledige verantwoordelijkheid van de deelnemer (jij). Ik adviseer je om contact op te nemen met je arts, accountant, advocaat of professionele adviseur, voordat je ingrijpende acties gaat ondernemen, of handelingen gaat uitvoeren die consequenties kunnen hebben in welke vorm dan ook. Op geen enkele wijze kan ik aansprakelijk worden gehouden voor jouw beslissingen, acties en resultaten, op welk moment dan ook en onder alle omstandigheden.

Artikel 10. Vrijwaring
10.1 Nienke Hofste zal jegens derden nimmer verder aansprakelijk zijn voor schade welke ontstaat bij de uitvoering van de overeenkomst waarop onderhavige voorwaarden van toepassing zijn, dan welke Nienke Hofste jegens de klant is.
10.2 De klant vrijwaart Nienke Hofste tegen iedere verdere aansprakelijkheid en zal in haar overeenkomsten met derden waar mogelijk een dienovereenkomstige vrijwaring ten behoeve van Nienke Hofste bedingen.
10.3 De klant vrijwaart Nienke Hofste volledig ter zake van aanspraken op schadevergoeding van derden, gegrond op schending van intellectuele eigendomsrechten, door gebruik van ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen, modellen.

Artikel 11. Overmacht
11.1 Nienke Hofste heeft in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van de bestelling van de klant op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door dit schriftelijk aan de klant mee te delen en zulks zonder dat Nienke Hofste gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

Artikel 12. Intellectuele eigendom
12.1 Het is de klant zonder schriftelijke toestemming van Nienke Hofste verboden om de door Nienke Hofste verstrekte ontwerpen, documentatie, informatie, stappenplannen, programmatuur, offertes e.d. (hierna: stukken) aan derden te vervreemden, te tonen of op een andere wijze in gebruik te geven. Het is de klant wel toegestaan deze stukken te vermenigvuldigen voor eigen gebruik voor zover de opdracht dat redelijkerwijs met zich meebrengt.
12.2 Tenzij anders is overeengekomen, blijven auteursrechten evenals alle overige rechten van intellectuele eigendom op deze stukken bij Nienke Hofste.
12.3 Het is ook niet toegestaan om de opgedane kennis commercieel te verkopen of op te nemen in een eigen coaching, online cursus, event of training tenzij ik hier schriftelijk toestemming voor gegeven heb.

Artikel 13. Materialen en licenties
13.1 Ik streef ernaar de materialen levenslang online voor mijn deelnemers toegankelijk te houden, maar ik kan dit niet garanderen. Als ik de materialen ga verwijderen, of verhuizen naar een andere URL, dan zal ik je dit altijd 3 (drie) maanden van tevoren per e-mail informeren zodat je in staat bent deze te downloaden of op een andere manier te bewaren. Ik zal dit bericht altijd versturen naar het laatste e-mailadres dat je aan mij bekend hebt gemaakt. Het niet doorgeven van een nieuw e-mailadres komt voor jouw risico.

Artikel 14. Klachten
14.1 Mocht je ontevreden zijn over de coaching, online cursussen, trainingen, events, consultancy of de ondersteuning van mij, dan moet je dit zo spoedig mogelijk aan mij laten weten, door mij een mail te sturen. Ik ontvang van jou dan een zo duidelijk mogelijk omschrijving van de klacht, zodat ik in staat ben te reageren en als de klacht gegrond is om deze te herstellen. Een klacht die niet duidelijk is omschreven kan ik niet in behandeling nemen.
14.2 Klachten moet je binnen 14 dagen na het volgen van een bepaalde coaching, online cursus, training, event of consultancy aan mij melden. Indien je de klacht later meldt, dan heb je geen recht meer op herstel, vervanging of schadeloosstelling.
14.3 Ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
14.4 Ook als je een klacht stuurt, blijft je verplichting tot betaling gewoon bestaan.

Artikel 15. Geheimhoudingen/Privacy
15.1 Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is meegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
15.2 De persoonlijke gegevens die Nienke Hofste via de site bereiken, worden zorgvuldig en vertrouwelijk behandeld. Gegevens worden uitsluitend gebruikt voor het aangegeven doel. Nienke Hofste houdt zich daarbij aan de van toepassing zijnde privacywetgeving, in het bijzonder De Wet Bescherming Persoonsgegevens.

Artikel 16. Toepasselijk recht en bevoegde rechter
16.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
16.2 Indien bij gerechtelijke uitspraak een of meer artikelen van deze Voorwaarden ongeldig worden verklaard:
1. zullen overige bepalingen van deze Voorwaarden volledig van kracht blijven;
2. zullen Nienke Hofste en de klant in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige, dan wel vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en strekking van de nietige, dan wel vernietigde bepalingen in acht worden genomen.
16.3 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

Artikel 17. Wijziging van de voorwaarden
17.1 Ik ben bevoegd om wijzigingen in deze voorwaarden aan te brengen. Deze wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip.
17.2 Ik zal de gewijzigde voorwaarden tijdig per mail aan je sturen. Indien geen tijdstip is aangegeven, treden de wijzigingen voor je in werking zodra je de wijziging hebt ontvangen.

Nienke Hofste draait op SYS Platform SYS Platform - Platform voor Coaches & Opleiders